Menu Close

Privacyverklaring

Wie we zijn

Ons thuisadres op internet is: https://www.ontmoetingskerkgoes.nl.

I. Algemeen

Over deze privacyverklaring

Voor de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Goes zijn privacy en een veilige omgeving van groot belang. We zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid op elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de gemeente.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Over onze kerkelijke gemeente

Onze gemeente is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels, die verwoord zijn in de Kerkorde. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft in artikel 9, lid 2d ruimte aan de kerken om volgens hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De NGK Goes is een lokale gemeente binnen het verband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. De gemeente bezit rechtspersoonlijkheid en wordt rechtens vertegenwoordigd door de kerkenraad.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U moet erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Zo draagt de NGK Goes zorg voor een goede registratie van wie tot de gemeente behoren en worden de geregistreerde gegevens zorgvuldig beheerd en alleen gebruikt voor kerkelijke doeleinden. Binnen de kerk is iedereen die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van artikel C49.3 van de kerkorde tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1, onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en om ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de Commissie Bestuurlijke Zaken:

Om in contact te treden of een verzoek op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de Commissie Bestuurlijke Zaken: secretaris@ontmoetingskerkgoes.nl.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op data-portabiliteit
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbare en leesbare opmaak te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien deze onjuist blijken te zijn en voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken, voor zover dit geen gegevens betreft die noodzakelijk zijn voor het functioneren als kerkelijke gemeente volgens de Kerkorde.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming die rechtsgevolgen kan hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor een verzoek met betrekking tot een van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens die hierboven vermeld staan. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is, heeft de gemeente een maand vanaf de indiening van het verzoek om hieraan te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

II. Verwerkingen vanwege de algemene organisatie en ledenadministratie

In verband met de uitvoering van haar taken vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats dat direct verband houdt met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezing van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In onderstaande tabellen staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

Algemene organisatie

Situatie

De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die leidinggeven aan de gemeente. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers door de gemeente of door de ambtelijke vergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door gemeenteleden namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking komen voor het ambt. Daarna krijgen de gemeenteleden een lijst met verkiesbare personen.

Welke gegevens zijn erbij betrokken?

 • Naam en voornamen

Grondslag

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

Ledenadministratie

Leden van onze gemeente worden geregistreerd in onze ledenadministratie. In deze administratie zijn persoonlijke gegevens opgenomen.

Situatie

De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam en voornamen c.q. voorletters
 • Geboortedatum en -plaats, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats,
 • Telefoonnummer, vast en mobiel
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Kerkelijke gegevens, te weten:
  • Doop, met vermelding van de datum alsmede de kerkgemeenschap en de plaats waar de doop werd bediend
  • Belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede de kerkgemeenschap en de plaats waar belijdenis van het geloof werd gedaan
  • Kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede de kerkgemeenschap en de plaats waar de inzegening heeft plaatsgevonden
  • Datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de plaats
  • Gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente (overlijden/onttrekking)
  • Datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de plaats en het nieuwe adres
  • Datum van overlijden
  • Datum van vertrek naar het buitenland
  • Datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap
  • Datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk
  • Datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn
  • Datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk
  • De aard van de verbondenheid met de gemeente, onder vermelding van de kring waartoe betrokkene behoort

Grondslag

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en/of ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor gerechtigde personen die vanuit hun functie toegang hebben tot deze informatie zoals de predikant, de kerkenraad, het kerkelijk bureau en de archivaris. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht die voortvloeit uit artikel C49.3 van de kerkorde.
De genoemde gegevens worden niet aan derden verstrekt en zijn digitaal opgeslagen in een beveiligde database. Vanuit de hoedanigheid als kerkelijke gemeente hebben wij vanuit de AVG het recht deze gegevens te beheren en te bewerken.
Gegevens van actieve leden worden bewaard in de ledenadministratie. De gegevens van uitgeschreven leden worden bewaard in het archief. Dit archief is alleen toegankelijk voor de archivaris en kan niet door derden worden ingezien. Er is zowel een digitale als papieren versie van het archief. De papieren versie is opgeslagen in een speciale afgesloten archiefruimte. Ook de digitale versie is adequaat beveiligd.
Leden hebben het recht om deze gegevens in te zien en correcties door te geven. Registratie vindt plaats volgens artikel C42 van de kerkorde. Het laten verwijderen van deze gegevens is niet toegestaan zolang men lid is van onze gemeente. Bij overgang naar een andere kerkelijke gemeente zijn wij conform de uitvoering van onze taken gerechtigd de persoonlijke gegevens zoals hierboven genoemd aan de opvolgende kerkelijke gemeente te verstrekken.

III. Verwerkingen vanwege het plaatselijk leven en werken van de kerk

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabellen om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

Nieuwsbrieven

Situatie

Leden van onze gemeente informeren wij over het gemeenteleven en de kerkelijke activiteiten via ons kerkblad: ‘Samenbinding’, onze nieuwsbrief ‘Samenbindertje’ en via de ‘Gemeentemail’. Wij zijn hiertoe gerechtigd volgens de AVG op grond van onze kerntaken als kerkelijke gemeente. Het is – gezien vanuit het oogpunt van kerkelijk meeleven – gebruikelijk en toegestaan namen te noemen van gemeenteleden met betrekking tot bijzondere omstandigheden of gebeurtenissen zoals ziekte, jubilea en dergelijke. In dit kader t.w. informatievoorziening  over en ten behoeve van het gemeenteleven wordt gebruikt gemaakt van de zgn. Scipio-app. De Scipio-app is AVG-proef; de privacyverklaring van de Scipio kerk app van Hagru in Groningen is van toepassing.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam en voornamen
 • E-mailadres

Grondslag

De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst. In het kerkblad en de nieuwsbrief worden de naam en voornamen of voorletters van zieke personen vermeld. Ook wordt globaal de aard van de ziekte genoemd. Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte in het kerkblad en de nieuwsbrief heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene.
Hiervoor dient toestemming te worden gegeven, aangezien het om persoonlijke informatie gaat die – binnen onze gemeente – met derden wordt gedeeld.

Informatieboekje

Situatie

Er wordt een informatieboekje uitgegeven waarin een lijst van alle gemeenteleden is opgenomen. Deze gegevens zijn opgenomen in de adressenlijst die zowel digitaal als via een papieren versie beschikbaar wordt gesteld aan alle gemeenteleden. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor leden van de gemeente via een afgeschermd gedeelte op onze website of als papieren versie via de postvakken.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam en voornamen of voorletters
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Kringindeling
 • Soort lidmaatschap (belijdend, doop- of gastlid)

Grondslag

De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.
Wij hebben dit recht volgens de AVG gelet op het kenmerk van onze kerkelijke organisatie, te weten het met elkaar mee kunnen leven als gemeenteleden. Een lid heeft het recht om deze gegevens in te zien en correcties door te geven. Ook heeft zij/hij het recht om de gegevens uit dit informatieboekje te laten corrigeren.

Mededelingen voorafgaand aan erediensten, (aankondiging) gebedspunten tijdens erediensten

Situatie

Voorafgaand aan en tijdens de eredienst worden bij de mededelingen, in het gebed of anderszins namen van leden van de gemeente genoemd met betrekking tot zaken rond ziekte, jubilea en andere bijzondere gebeurtenissen. De kerkdiensten zijn openbaar toegankelijk en publiekelijk te volgen via internet (o.a. kerkdienstgemist.nl en het YouTube kanaal)

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam en voornamen
 • Gegevens omtrent ziekte, jubileum of een andere bijzondere gebeurtenis

Grondslag

De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen opdragen aan God. Aangezien de erediensten openbaar toegankelijk zijn en publiekelijk via internet te volgen zijn, is toestemming vereist als het om persoonlijke informatie gaat die met derden wordt gedeeld.

Uitzending van erediensten via internet

Situatie

Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd. Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst op de geluidsopname te horen zijn, dan wel dat er gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden verwerkt.

Bezoekers van de kerkdiensten worden bij de ingang van de kerkzaal er op geattendeerd dat er opnames worden gemaakt van de kerkdienst, die worden uitgezonden via internet. Desgewenst kan men plaatsnemen in een daarvoor bestemd gedeelte van de kerkzaal dat buiten bereik van de camera ligt.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Audio- en videobestanden van de kerkdiensten (o.a. kerkdienstgemist.nl en YouTube)
 • Audio- en videobestanden van bijzondere diensten (rouw-, trouw-, doop- en belijdenisdiensten). Met directbetrokkenen worden afspraken gemaakt over de verwerking van die registratie.
 • De kerkdiensten staan circa 12 maanden online

Grondslag

Om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen de kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.

Bezoekers van de website

Situatie

Bij bezoekers van onze website worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker. Specifieke informatie over het cookiebeleid op onze website is te vinden in het Privacybeleid van onze website.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • IP-adres
 • Gebruikte software

Grondslag

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een beter beeld te kunnen krijgen op welke wijze onze website wordt gebruikt en hoe wij die kunnen verbeteren.

Foto’s op de website

Situatie

Tijdens kerkelijke activiteiten worden vaak foto’s genomen. In sommige gevallen kan er ook een kort verslag van zo’n activiteit worden gemaakt. Deze gegevens worden door ons op internet gepubliceerd. Wij zijn hiertoe gerechtigd volgens de AVG op grond van onze kerntaken als kerkelijke gemeente. Het betreft hier het gemeenteleven en daarnaast willen wij daarmee naar de mensen buiten de kerk uitstralen hoe het is om als gemeente van onze Heer Jezus Christus als broeders en zusters samen ‘gemeente te zijn’. Deze foto’s worden gepubliceerd op een openbaar toegankelijke website en/of de Facebook-pagina van de kerk.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Foto’s
 • Verslagen van activiteiten

Grondslag

De kerk verwerkt foto’s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de gemeente. Er is toestemming vereist van de op de foto duidelijk herkenbare personen om deze op de website of Facebook-pagina te plaatsen. Foto’s van activiteiten en hun bezoekers die op de Facebook-groep gedeeld worden vallen onder het gezamenlijk gemeente zijn en vereisen geen specifiek toestemming omdat er geen sprake is van openbare publicatie.

Geregistreerde gebruikers van de website

Situatie

Leden van onze gemeente hebben een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen waarmee zij kunnen inloggen op een afgeschermd gedeelte van onze website. Op dit afgeschermde gedeelte staan gegevens die persoonlijke gegevens van gemeenteleden bevatten.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Grondslag

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om te waarborgen dat geen persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden via onze website.
De gemeente heeft ervoor gekozen om de privacygevoelige informatie zoals ons informatieboekje, Samenbinding en de Samenbindertjes alleen beschikbaar te stellen aan geregistreerde leden van onze gemeente op een afgeschermd gedeelte van onze website. Leden van onze gemeente hebben toegang gekregen door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Leden hebben het recht deze gegevens in te zien en te corrigeren. Zonder deze gegevens zal het dan niet meer mogelijk zijn om Samenbinding, Samenbindertje en andere communicatie via de gemeentemail op digitale wijze aan deze leden te verzenden.

Contactformulier op de website

Situatie

Via de website van de gemeente kunnen mensen contact opnemen via een contactformulier.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam
 • E-mailadres
 • Onderwerp

Grondslag

Voor mensen die contact willen opnemen, verwerken we op basis van uitvoering van een overeenkomst (de vraagsteller nam zelf initiatief).

Beeldmateriaal in de beamerpresentatie

Situatie

Ter ondersteuning van de erediensten maakt de gemeente gebruik van een beamer. Deze wordt gebruikt voor het weergeven van de liturgie, liederen en presentaties tijdens de erediensten. Voor, tijdens en na de dienst worden hierop mededelingen van algemene aard zoals aankondigingen van activiteiten getoond.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Liederen uit de verschillende liedbundels
 • Algemene PowerPoint-presentaties
 • Naam, e-mailadres en/of telefoonnummer van contactpersonen

Grondslag

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang in de uitvoering van haar taken als kerkelijke gemeenschap. Via de beamer worden geen persoonsgegevens gedeeld tenzij hiervoor toestemming is gegeven. Indien op verzoek een aankondiging van een activiteit met contactgegevens wordt getoond is er sprake van een gesloten overeenkomst.

Functionarissen van de gemeente

Situatie

Op onze website staan functionarissen van de gemeente op het openbaar toegankelijk gedeelte van de website.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam en voornaam of -letters
 • E-mailadres (kerkelijk domein)
 • Postbusadres van de kerk
 • Kerkelijk ambt (functie)

Grondslag

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Hulpaanvragen diaconie

Situatie

Hulpaanvragen bij de diaconie worden opgenomen in een administratie.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam en voornamen of -letters
 • De hulpvraag

Grondslag

De gemeente en diaconie hebben tot taak om te zien naar de hulpbehoevenden in de wereld en verwerken derhalve op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en ter uitvoering van een overeenkomst tot hulpverlening deze gegevens.

Gastpredikanten en -sprekers

Situatie

In verband met de uitbetaling van vergoedingen voor preekbeurten beschikken de penningmeester en de boekhouder over de persoonlijke gegevens van predikanten. Daarnaast zijn ook gegevens van predikanten bekend bij de leden van de commissie preekvoorziening.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam en voornaam of -letters
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • BSN
 • IBAN
 • Uitgekeerd bedrag
 • Periode (kalenderjaar) waarin de uitbetaling heeft plaatsgevonden

Grondslag

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om in de gemeente de wekelijkse woordverkondiging te laten plaatsvinden.
Gegevens worden niet met derden gedeeld. Wel worden de namen van predikanten of sprekers vermeld op de website in de agenda van de kerkelijke activiteiten, op de website “Kerkdienst gemist” en via de beamer aan de bezoekers van de eredienst bekendgemaakt.

Financiële bijdragen

Situatie

Gemeenteleden worden tenminste jaarlijks aangeschreven voor het doen van een financiële bijdrage of toezegging. Deze gegevens zijn bekend bij de penningmeester en/of leden van de respectievelijke commissies VVB; Evangelisatie, Zending en Hulpverlening; en Theologische Universiteit.

Welke gegevens zijn erbij betrokken

 • Naam en voornamen of -letters
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • IBAN
 • Bedrag van de VVB of gift

Grondslag

Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de gemeente haar leden op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om financiële bijdragen.

IV. Bewaartermijnen

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen. Voor het historisch archief zijn er geen bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens waaronder kerkelijke gegevens en briefwisselingen met de kerkenraad. De grondslag hiervoor is de getrouwe traceerbaarheid over de historie van onze gemeente.

V. Doorgifte aan anderen

De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:

 • Administratiekantoren
  Voor de controle van de financiële administratie en jaarafsluitingen maken wij gebruik van een erkend en geregistreerd accountantskantoor. Dit kantoor heeft een up-to-date privacyverklaring en voldoet aan de eisen van de AVG.
 • Internetdiensten
  Voor de hosting van onze website maakt onze gemeente gebruik van een erkende webhosting-serviceprovider. Deze serviceprovider voldoet aan de eisen van de AVG. Informatie en de privacyverklaring kunt u vinden via onze website.
 • Cloudopslag
  Onze gemeente maakt gebruik van een cloud-oplossing voor haar gemeentelijke administratie. Deze cloudoplossing is van Nederlandse makelij en wordt geleverd door een gerenommeerd bedrijf dat zich tweemaal per jaar laat testen op inbraakgevoeligheid.

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

VI. Melding van datalekken

Wij houden ons aan de in de AVG vastgelegde procedure ten aanzien van datalekken. Eventuele datalekken worden door ons binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Door onze gemeente is een ‘Stappenplan datalekken’ opgesteld dat te vinden is op onze website.

VII. Persoonlijke gesprekken

Persoonlijke en vertrouwelijke gesprekken zullen altijd in een aparte ruimte gevoerd worden of op het woonadres van de betrokkene(n), waarbij niet meer personen aanwezig zijn en mee kunnen luisteren dan wat gezien de aard van het gesprek strikt noodzakelijk is. Op grond van artikel C49.3 van de kerkorde is iedereen die op basis van zijn kerkelijke functie persoonlijke informatie ontvangt tot geheimhouding verplicht.